Skip Navigation

Daily press, 2024-03-11, 10:00 am

thyssenkrupp Veerhaven is planning the climate-friendly pusher tug of the future

  • Dutch logistics subsidiary of thyssenkrupp Steel Europe commissions individual designs for an innovative pusher tug with environmentally friendly propulsion
  • thyssenkrupp Veerhaven sets course for efficiency and sustainability in its future fleet renewal
  • The use of alternative fuels such as methanol is aimed to reduce the fleet's CO2 emissions at a stroke – a first in this specific area of inland waterway shipping
  • Another building block in the decarbonization of thyssenkrupp Steel's supply chain

Rotterdam, 11 March 2024. thyssenkrupp Veerhaven's plans for the pusher tug of the future are taking shape: The logistics subsidiary of thyssenkrupp Steel Europe, based in Rotterdam, has commissioned two specialized design offices to draw up designs for a climate-friendly pusher tug. For the pusher tug shipping company thyssenkrupp Veerhaven, this is the next port of call on its voyage to the sustainable fleet of the future. Following the evaluation, the current seven pusher boats are to be gradually superseded by environmentally and climate-friendly models at the end of their technical service life, as far as possible.

Sustainable pusher tug: thyssenkrupp Veerhaven plans to use methanol and optimize low-water capabilities

thyssenkrupp Veerhaven wants to make its fleet climate-friendly with the new generation of pusher boats. The seven pusher tugs operated by thyssenkrupp Veerhaven ply a route between Europoort Rotterdam and the Ruhr area throughout the year, transporting around 18 million metric tons of raw materials for the iron and steel plants. The plans to use methanol as a fuel could save around 80 percent of current CO2 emissions, compared to the fossil fuel diesel. The level of the River Rhine will tend to dip below critical levels more and more frequently during the summer months due to the progression of climate change, which means the planned ship will also be optimized for lower water levels.

Overall, thyssenkrupp Veerhaven is venturing into uncharted waters with these plans. Replacing diesel by environmentally friendly fuels remains a dream of the future in this class of large pusher tugs, and has not yet been implemented by any company. "In this challenging area of inland waterway shipping, there are currently no vessels that run on environmentally friendly fuels such as methanol. We intend to play a pioneering role and, with our planned fleet modernization, we are laying the foundation for innovative technologies that will significantly reduce our carbon footprint," says thyssenkrupp Veerhaven CEO Frank Tazelaar.

CO2 reduction along the entire supply chain

For thyssenkrupp Veerhaven, the CO2 reduction would contribute to its own Scope 1 emissions and, as a service provider, to the Scope 3 emissions of its customers. The parent company thyssenkrupp Steel will also benefit from this. In an effort to minimize Scope 3 emissions, the steelmaker is focusing on decarbonizing its entire supply chain. One example of a project in this respect is the collaboration with lime manufacturer Lhoist Germany. Lhoist plans to save around one million metric tons of CO2 in the coming years to support the production of green steel with carbon-neutral lime.

Another example for reducing climate-damaging gases in the supply chain is the use of climate-friendly services offered by DB Cargo. Although thyssenkrupp Steel has been relying on environmentally friendly rail transport between its sites for some time, the switch to DBeco solutions for train connections between the various locations will cut down CO2 emissions even further. This is because thyssenkrupp Steel relies on DBeco plus, i.e. 100 percent green electricity, for the electrified lines, whereas DBeco fuel, i.e. hydrotreated vegetable oils (HVO), is used on the diesel routes.

Design diversity for the next generation of pusher tugs

thyssenkrupp Veerhaven takes an innovative approach in its planning process. Normally, thyssenkrupp Veerhaven directly commissions the shipyards to build a new vessel. "For the uncharted waters of sustainable fuels, however, we took an innovative approach and arranged for specialist design offices to prepare offers for three separate designs," says Tazelaar. These include reference vessels as well as low-water push boats with Stage V propulsion and dual-fuel/methanol-capable variants. After the selection process, thyssenkrupp Veerhaven commissioned the design offices C-Job Naval Architects and Kooiman Marine Group to design the next generation of pusher tugs.

After receiving the designs, thyssenkrupp Veerhaven will evaluate their technological and economic feasibility. As the oldest ship in the fleet will soon reach the end of its technical service life, thyssenkrupp Veerhaven is planning to order the first "pusher tug of the future" in the near term, assuming the investment decision is positive.

Caption:
A push boat brings six barges with raw materials for thyssenkrupp Steel to Duisburg. A climate-friendly drive will reduce CO2 emissions in the steel supply chain in the future.

Dutch version

thyssenkrupp Veerhaven plant de klimaatvriendelijke duwboot van de toekomst

  • De Nederlandse logistieke dochteronderneming van thyssenkrupp Steel Europe geeft opdracht tot individuele ontwerpen voor een innovatieve duwboot met milieu-vriendelijke aandrijving
  • thyssenkrupp Veerhaven richt zich op efficiëntie en duurzaamheid bij toekomstige vlootvernieuwing
  • Door het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals methanol kan de CO2-uitstoot van de vloot in de toekomst sterk worden verminderd – een novum in deze speciale tak van de binnenvaart
  • Een volgend voorbeeld van het koolstofarm maken van de toeleveringsketen van thyssenkrupp Steel

Rotterdam, 11. Maart 2024 De plannen van thyssenkrupp Veerhaven voor de duwboot van de toekomst krijgen nader vorm: de logistieke dochteronderneming van thyssenkrupp Steel Europe, gevestigd in Rotterdam, heeft twee gespecialiseerde ontwerpbureaus opdracht gegeven om ontwerpen te maken voor een klimaatvriendelijke duwboot. Voor duwbootrederij thyssenkrupp Veerhaven is dit de volgende stap op weg naar de duurzame vloot van de toekomst: na de beoordeling zullen de huidige zeven duwboten, zodra hun technische levensduur is verstreken en naarmate de mogelijkheden zich voordoen, geleidelijk worden vervangen door milieu- en klimaatvriendelijker modellen.

Duurzame duwboten: thyssenkrupp Veerhaven is van plan methanol te gebruiken en de geschiktheid voor lage waterstand te optimaliseren

Met de nieuwe generatie duwboten wil thyssenkrupp Veerhaven zijn vloot klimaatvriendelijk maken. De zeven duwboten van thyssenkrupp Veerhaven vervoeren zo’n 18 miljoen ton grondstoffen per jaar tussen Europoort Rotterdam en het Ruhrgebied voor de hoogovenbedrijven. Het gebruik van methanol als brandstof kan op termijn ongeveer 80 procent van de huidige CO2-uitstoot besparen in vergelijking met fossiele diesel. Omdat de waterstand in de Rijn in de zomer door de voortschrijdende klimaatverandering steeds verder onder kritische waarden zakt, moet het geplande schip ook worden geoptimaliseerd voor lage waterstanden.

thyssenkrupp Veerhaven slaat met deze plannen nieuwe technologische wegen in. In deze klasse van grote duwboten is het vervangen van diesel door milieuvriendelijke brandstoffen nog toekomstmuziek en nog niet eerder geïmplementeerd. “In dit uitdagende gebied van de binnenvaart zijn er momenteel geen schepen die varen op milieuvriendelijke brandstoffen zoals methanol. We willen een voortrekkersrol spelen en leggen met onze geplande modernisering van de vloot de basis voor innovatieve technologieën die onze CO2-voetafdruk aanzienlijk zullen verkleinen”, zegt de CEO van thyssenkrupp Veerhaven, Frank Tazelaar.

CO2-reductie over de gehele leveringsketen

Voor thyssenkrupp Veerhaven zou de CO2-reductie bijdragen aan de eigen Scope 1-uitstoot, en als dienstverlener zou het bijdragen aan de Scope 3-uitstoot van zijn klanten. Ook het moederbedrijf thyssenkrupp Steel profiteert hiervan. In een poging om de Scope 3-uitstoot te minimaliseren, streeft de staalfabrikant ernaar zijn hele leveringsketen koolstofvrij te maken. Een voorbeeldproject in dit opzicht is de samenwerking met kalkproducent Lhoist Duitsland. Lhoist is van plan de komende jaren ongeveer een miljoen ton CO2 te besparen, om de productie van groen staal met klimaatneutrale kalk te ondersteunen.

Een ander voorbeeld van het terugdringen van klimaatschadelijke gassen in de leveringsketen is het gebruik van klimaatvriendelijke aanbiedingen van DB Cargo. Hoewel thyssenkrupp Steel al lange tijd gebruik maakt van milieuvriendelijk spoortransport tussen zijn locaties, zal het overschakelen van de treinverbindingen tussen de verschillende locaties naar DBeco solutions de CO2-uitstoot nog verder verminderen. De reden hiervoor is dat thyssenkrupp Steel voor de geëlektrificeerde trajecten gebruik maakt van DBeco plus, d.w.z. 100% groene stroom, terwijl DBeco fuel d.w.z. Hydrotreated Vegetable Oils (HVO), wordt gebruikt op de dieseltrajecten.

Ontwerpdiversiteit voor de volgende generatie duwboten

thyssenkrupp Veerhaven zet bij de planvorming in op innovatie. Normaal gesproken geeft thyssenkrupp Veerhaven de scheepswerven rechtstreeks de opdracht om een nieuw schip te bouwen. “Voor het nieuwe terrein van de duurzame brandstoffen kiezen we voor een vernieuwende aanpak en laten we drie ontwerpen maken door gespecialiseerde ontwerpbureaus”, zegt Tazelaar. Daartoe behoren zowel referentieschepen als laagwaterduwboten met Stage V motorisering en varianten die geschikt zijn voor dual-fuel/methanol. Na selectie heeft thyssenkrupp Veerhaven de ontwerpbureaus C-Job Naval Architects en Kooiman Marine Group de opdracht verleend om de genoemde ontwerpen te leveren.

Na ontvangst van de ontwerpen beoordeelt thyssenkrupp Veerhaven de technologische en economische haalbaarheid. Aangezien het oudste schip van de vloot binnenkort het einde van zijn technische levensduur zal bereiken, is thyssenkrupp Veerhaven van plan om in de nabije toekomst de eerste "duwboot van de toekomst" te bestellen als de investeringsbeslissing positief uitvalt.

Caption:
Een duwboot brengt zes duwbakken met grondstoffen voor thyssenkrupp Steel naar Duisburg. Een klimaatvriendelijke aandrijving zal in de toekomst de CO2-uitstoot van de toeleveringsketen van staal verminderen.

General inquiry

*

** Mandatory

Contact

thyssenkrupp Steel Europe AG

Kaiser-Wilhelm-Strasse 100

47166 Duisburg, Germany

+49 (0)203 52-0

To the top